فروش فوق العاده نسخه ی PC بازی Rise Of The Tomb Raider

Rise Of The Tomb Raider

نسخه ی PC بازی Rise Of The Tomb Raider مدتی است که منتشر شده است و طبق جدیدترین آمار مقایسه ای فروش این بازی،مشخص شده است که فروش نسخه ی PC بازی مذکور در یک ماه نسبت به فروش نسخه ی Xbox One سه برابر بیشتر بوده است. 760